Museets samlinger og samlingsforvaltning

Restaurering av greve Christian Conrad Danneskiold Laurvigs slede.

Restaurering av greve Christian Conrad Danneskiold Laurvigs slede.

Historikk:
Larvik Museums samlinger er bygget på samlingene til Larvik om omegn Museumsforening og foreningen Larvik Sjøfartsmuseum.  I 1995 ble de to foreningene konsolidert inn i dagens Larvik museum samtidig som museet overtok forvaltningen av de eksisterende samlingene bestående av gjenstander, foto og arkivmateriale.

Larvik og omegn musumsforening (LOMF) ble stiftet i 1916 med formål ”at faa i stand et museum for Larvik og Omegn. Museets formaal er at samle og bevare alt, hva der kan belyse byens og distriktets kultur i de svundne tider og spesielt at bevare og saavidt mulig bringe Herregaarden tilbage i dens gamle skikkelse.”

Etter stiftelsen startet museumsforeningen straks med å få disposisjonsrett over Herregården med det formål å restaurere hovedfløyen og innrede bygningen til museum. Samtidig med dette startet arbeidet med innsamling og innkjøp av gjenstander tilknyttet Herregårdens historie og til et fremtidig bymuseum.   Foreningen hadde ansvar for utviklingen i Herregården fram til stiftelsen av Larvik Bymuseum i 1979 og satt i styret for Larvik Museum fram til konsolideringen til Vestfoldmuseene i 2009. I 2013 slo de seg sammen med Larvik Historielag.

Foreningenen Larvik Sjøfartsmuseum ble stiftet i 1926 etter initiativ og i nært samarbeid med Larvik sjømannsforening som ble stiftet i 1849. Foreningens formål er «å samle og utstille gjendstander til belysning av skipsfarten i eldre og nyere tid i Larvik og tilliggende distrikter samt å spre kunnskap om sjøfartens historie og sjøfartens betydning for landet».  Larvik Sjøfartsmuseum har hatt sitt tilhold i Kirkestredet 5 siden 1962. I 2010 startet Larvik kommunale eiendom arbeidet med restaurering av bygningen. I den forbindelse måtte de eksisterende utstillingene tas ned og Larvik Museum benytter nå anledningen til å ettergå tidligere registreringer og få alle gjenstandene rengjort og fotografert.  Hele samlingen befinner seg i dag på magasin i påvente av nye planer  for  den maritime historien. Sammen med LOMF satt foreningen i styret for Larvik Museum fram til konsolideringen til Vestfoldmuseene i 2009.

Larvik Museum har etter 1995 fortsatt innsamlingen av gjenstander, foto og arkivmateriale knyttet til Larvik og omegns historie. Museets hovedfokus er grevskaps- og byhistorie fra 1500-tallet og frem til i dag.

Foto:
Larvik Museum forvalter ca 200 000 fotografier for det meste negativer, men også en stor del positive kopier.

Den største samlingen kommer fra fotograf J.E. Ludvigsens periode i Larvik fra 1898-1957 og består i stor grad av foto av personer, men også noe topografi og bedrifts/reklamefotografering. Samlingen er ikke komplett, for enkelte perioder er det store hull i samlingen.

I 2011 ga Per Nyhus sin lokalhistoriske fotosamling til Larvik kommune med Larvik Museum som forvalter. Samlingen består av mer enn 5000 avfotograferinger fra liv og virke, bygninger og gatemiljø i Larvik. Mange av bildene er vist i bøkene» Larvik før og nå 1,2 og 3».

En annen viktig samling er skråfoto fra Fjellanger Widerøes flyfotograferinger over Larvik og omegn, vesentlig fra perioden 1952-1956.

Forvaltning av samlingene
I 1995 inngikk de fire kulturhistoriske museene i Vestfold et samarbeid om felles klimastyrt magasin for gjenstander og foto. Magasinet er senere utvidet til også å omfatte arkivmateriale.   Dette ga oss en unik mulighet til å gå gjennom de eksisterende samlingene på nytt og pr 2012 er 95 % av museets ca 15000 gjenstander  registrert,  rengjort, fotografert og plassert i magasin eller i museets utstillinger, og arbeidet fortsetter i 2013.

Registreringene og foto av gjenstandene legges kontinuerlig ut på www.digitaltmuseum.no.

Arbeidet med foto er en tidkrevende oppgave. Deler av samlingene er digitalisert og vil etter hvert bli tilgjengelig på nett.

Vestfoldarkivet er en avdeling av Vestfoldmuseene IKS og Larvik Museum har inngått en samarbeidsavtale med arkivet om forvaltning av tidligere avleverte arkiv.  Oversikt over arkivene finner man på www.arkivportalen.no

 

Forrige artikkelVelkommen til Larvik Museum! Neste artikkelNettverk